کدام بهتر است؟تئودولیت یا توتال استیشن

تئودولیت یا توتال استیشن تئودولیت: این دوربین درتعیین زاویه و همچنین فاصله کاربرد دارد. تئودولیت شامل سه بخش اصلی فوقانی (دوربین)، میانی (تراز) و تحتانی (سه پایه) است. دوربین تئودولیت هم شامل عدسی شیئی و عدسی چشمی است که دارای تارهای رتیکول عمود بر هم هستند. در پایین دوربین هم تراز کروی برای تراز کردن [...]